1. Tamam M, Adalet İ,  Bakır B, Türkmen C, Darendeliler F, Baş F, Sanlı Y, Kuyumcu S, Cantez S. ”Konjenital hipotiroidi etiyolojisini belirlemede ultrasonografik ve sintigrafik yöntemlerin rolü” . Avrupa Nükleer Tıp Derneği Yıllık Kongresi, Atina, 2006

2. Tamam M, Bakir B, Adalet I, Darendeliler F, Baş F, Sanlı Y, Cantez S. ”Konjenital hipotiroidizmi olan çocuklarda ektopik tiroid bezinin renkli doppler ultrasonografi ve radyonüklid görüntüleme ile değerlendirilmesi”. Avrupa Nükleer Tıp Derneği Yıllık Kongresi, Atina, 2006

3 . Salmaslıoğlu A, Tunacı M, Acunas G, Bakır B, Uçar A, Güven K, Adalet I, Erbil Y. ”Radio-guided localization of Boyun kitleleri: Yeni bir yaklaşım” Avrupa Radyoloji Kongresi, Viyana, 2008

4 .  Güven K, Terzibaşıoğlu E, Uçar A, Bakır B.  “Perkütan drenaj ile tedavi edilen anjina semptomlarına neden olan özofagus mukoseli” Avrupa Gastrointestinal ve Abdominal Radyoloji Derneği Yıllık Toplantısı ve Mezuniyet Sonrası Kursu, İstanbul, 2008 

5. İyibozkurt AC, Kalelioğlu İ, Çetin C, Topuz S, Bakır B, Yıldırım A, Berkman S. ”Peutz-Jeghers sendromu ile ilişkili iki nadir genital tümör vakası.” Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği 16. Uluslararası Toplantısı (ESGO), Belgrad, Sırbistan, 2009.

6. Yılmaz E, Bakır B, Kalelioğlu H.İ, Has R, Yüksel A, Aydın K, Sencer S. ”Fetal manyetik rezonans görüntülemenin santral sinir sistemi anomalilerinin prenatal sonografik teşhisine ek bulguları”  Derneği  Pediatrik Radyoloji SPR 2010, Boston, Massachusetts, 2010

7. Y. Şanlı, C. Türkmen, B. Bakır, İ. Adalet, S. Ünal, A. Mudun, C. İyibozkurt, S. Topuz. ” Rahim ağzı kanserli hastalarda evreleme ve/veya tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde FDG-PET/BT’nin rolü.” Yıllık  Avrupa Nükleer Tıp Derneği Kongresi. Viyana, Avusturya, 2010

)

8.  Şanlı Y; Türkmen C; Mudun A; Adalet I; Ünal SN.; Bakır B; Topuz S; İyibozkurt Ç . ”Over kanserli hastalarda yeniden evreleme ve/veya nüks değerlendirmesi için FDG-PET/BT ilk seçenek görüntüleme yöntemi olmalı mı?”  Nükleer Tıp Derneği 57. Yıllık Toplantısı; Tuz gölü şehri, Utah. 2010

9.  Ahmet Göçmez, Merve Gülbiz  Kartal, Barı ş Bakır , Bülent Acunaş. Küçük HCC tanısı için onuncu ve yirminci dakika gecikmeli gadoksetat disodyum (Gd-EOB-DTPA) ile geliştirilmiş MR görüntülerinin etkinliğinin karşılaştırılması (2 cm’den az), ESGAR Prag, Çek Cumhuriyeti, 2016

10.  Artur Salmaslıoğlu,  Kubilay Aydın,  Arzu Poyanlı,  Barış Bakır , Mehmet Barbur,  Gülden Acunas,  Bülent Acunas,  Düşük Maliyetli 3B Yazıcılar ve Açık Kaynaklı Yazılımlar Kullanan Radyolojide 3B Baskı, RSNA 2015, Chicago, ABD

11. Beşli LU,  Asa S, Bakır  B,  Sayman H, Sager S, . Khosroshah BR, Güner   E, Demirdağ Ç, Demir M,  uslu ben,  Sönmezoğlu K. Ga-68 PSMA PET/CT ve Ga-68 PSMA PET/MRI’nin biparametrik prostat MRG ile primer prostat bezi tümörünün yeri ve yayılımı açısından karşılaştırılması  EANM 2018, Düsseldorf, Almanya

12- Kökçiyan N., Türkay R., MD,  Üsküdarlı S., Yolum P., Acar B., PhD; Bakır B. , MD.   ONLIRA – RSNA Şikago, IL, ABD, 2013 Bildirilerinde Karaciğer CT Görüntülerinin Semantik Bilgi Temsili

13- N.Gürdal , M.Fayda , B. Bakır , N. Alishev , U. Gezer , D. Taştekin , R.Çiftçi , U. Akbaş , D. Şahin , E. Balık , H. Yanar , M. Keskin , M. İlhan , RN Dağoğlu , EK Sağlam , TR Oral , F.Aykan , A.Kızır .  Rektal Adenokarsinomlarda Eşzamanlı Kemoterapi ile Neoadjuvan Volumetrik Modülasyonlu Ark Tedavisi Eşzamanlı Entegre Boost (SIB-VMAT) ve Patolojik Yanıtın Difüzyon Ağırlıklı MRI ve Apoptotik Belirteçlerle Korelasyonu. 1 Kasım 2015 Cilt 93, Sayı 3, Ek, Sayfa  E128 ASTRO’nun 57. Yıllık Toplantısı, San Antonio, ABD. 2015

14- Uğurlucan FG,  Yasa C, Demir O, Başaran S,  Bakır B, Yalçın O. Laparoskopik Sakrokolpopeksi Sonrası Spondilodiskit: Olağandışı Bir Komplikasyon.  IUGA 40. Yıllık Toplantısı, Nice, Fransa, 2015

15- Dağoğlu Kartal MG,  Akpınar Y, Yıldırım G, Celenk E, Bakır B, Acunas B. CT Enterografinin Faydası  İnflamatuar Hastalıklar Dışındaki İnce Bağırsak Patolojilerinin Değerlendirilmesinde ESGAR, 2015

16- Dağoğlu Kartal MG,  Celenk E, Bakır B, Akpınar Y, Yıldırım G, Acunas B. A Case of Actinomycoses of pankreas ve literatürün gözden geçirilmesi ESGAR, 2015

17- KARTAL MERVE GÜLBİZ,dağoğlu rabia nergiz,karaman sule,şahin dilek,BAKIR BARIŞ,engin gülgün, özden ilgin,KAYTAN SAĞLAM ESRA,POYANLI ARZU,ACUNAS BÜLENT,KIZIR AHMET,ORAL ETHEM NEZIH Üst Karın Grubunda Radyasyon Tedavisi Yapılır. postoperatif klatskin hastaları için geçerli normal organ konturu. RSNA (2015).

18- KARTAL MERVE GÜLBIZ, AKPINAR YUNUS EMRE, GÖÇMEZ AHMET,ÇELENK ERHAN,BAKIR BARIS, ACUNAS BÜLENT Pelvik taban bozukluklarının tanısında MR defekografinin rolü. ESGAR 2016 (Poster), (Kontrol No: 2721547) (2016).